Anagram và đa thức đối xứng

<- Quay về trang chủ

Bài viết của bạn Tat-Dat Tran, Senior Data Scientist đến từ QUONIE, được đăng trong chuyên mục Khách mời.

Các bạn cũng có thể đọc bài viết gốc trên blog của tác giả.


Bài toán: Cho hai chuỗi $ s $ và $ t $, làm thế nào để kiếm tra được chuỗi $ t $ có phải là anagram của chuỗi $ s $ hay không?

Đơn giản nhất là đếm số lần xuất hiện của từng ký tự trong mỗi chuỗi, rồi kiểm tra xem chúng có khớp nhau không.

def correct_anagram(s, t):
  if len(s) != len(t):
    return False

  count_s = [0] * 256 # there are 256 ASCII characters
  count_t = [0] * 256

  for s_i, t_i in zip(s, t):
    count_s[ord(s_i)] += 1
    count_t[ord(t_i)] += 1

  for i in range(256):
    if(count_s[i] != count_t[i]):
      return False
  return True

Nhưng vậy thì còn gì là vui nữa.


Lời giải sai đầu tiên

Thay vì phải kiểm tra mảng đếm, ta thử cheat bằng cách checksum các ký tự:

def checksum_anagram(s, t):
  if len(s) != len(t):
    return False

  diff = 0
  for s_i, t_i in zip(s, t):
    a, b = ord(s_i), ord(t_i)
    diff += a - b

  return (diff == 0)

Dĩ nhiên là sai rồi. Vấn đề là việc tìm ra được collison có khó không. Câu trả lời là không quá khó. Dễ thấy, collison là các cặp chuỗi $ s $ và $ t $ với các ký tự $ s_i $, $ t_i $ tương ứng, sao cho thoả phương trình:

$$
\sum _{i=1}^{n} s_i = \sum _{i=1}^{n} t_i 
$$

với $ t_i $ không phải là hoán vị của $ s_i $ (nghiệm hiển nhiên).

Xét trường hợp chuỗi s và t chỉ có hai ký tự, một collison khả dĩ cho hàm checksum_anagramazdw ($ 97 + 122 = 100 + 119 $).


Một cải tiến mới

Chỉ kiểm tra tổng không thôi thì chưa đủ. Nhận xét thấy nếu hai chuỗi là anagram của nhau, thì số lần xuất hiện của mỗi ký tự trong cả hai chuỗi phải là số chẵn. Do $ a \oplus a = 0 $, ta có thể hiện thực hoá ý tưởng bên trên khá nhanh với toán tử xor. Hàm checksum_anagram trở thành:

def xor_checksum_anagram(s, t):
  if len(s) != len(t):
    return False

  diff = 0
  xor = 0
  for s_i, t_i in zip(s, t):
    a, b = ord(s_i), ord(t_i)
    diff += a - b
    xor = xor ^ a ^ b

  return (diff == 0 and xor == 0)

Ở đây, ta đã loại đi được kha khá các trường hợp sai mà hàm vẫn trả về đúng như azdw. Tuy nhiên, phép xor thực ra không có ý nghĩa gì, bởi với một cặp $ (s, t) $ là collison của hàm checksum_anagram, thì cặp $ (s+s, t+t) $ cũng sẽ là collison của hàm xor_checksum_anagram, như azazdwdw.


With great power comes great responsibility

Để ý rằng cách kiểm tra tổng ban đầu sẽ luôn đúng, nếu như hai chuỗi $ s $ và $ t $ chỉ có 1 ký tự (thanks, Captain Obvious). Một ý tưởng khá tự nhiên là: Thay vì chỉ kiểm tra sai số bậc 1, ta có thể đi thêm bước nữa với việc kiểm tra sai số các bậc cao hơn (great power).

Bắt đầu bằng sai số bậc 2:

def squared_checksum_anagram(s, t):
  if len(s) != len(t):
    return False

  diff_1, diff_2 = 0
  for s_i, t_i in zip(s, t):
    a, b = ord(s_i), ord(t_i)
    diff_1 += a - b
    diff_2 += a**2 - b**2

  return (diff_1 == 0 and diff_2 == 0)

Kiểm tra bruteforce thấy cách này là đúng với các chuỗi có 2 ký tự.

def generate(upper, lower, true_method, mock_method):
  chars = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"

  for i in range(upper, lower+1):
    all_strings = [''.join(x) for x in itertools.product(chars, repeat=i)]
    print("Length = %d. Considering %d possibilies..." % (i, len(all_strings) ** 2))
    for s in all_strings:
      for t in all_strings:
        if true_method(s, t) != mock_method(s, t):
          print("Counter example found:", s, t)
          return

generate(1, 2, correct_anagram, squared_checksum_anagram)

Một ý tưởng tự nhiên khác chợt đến là: Nếu độ dài của hai chuỗi là $ n $, thì việc kiểm tra sai số đến bậc thứ $ n $ sẽ đủ tốt để kết quả mà nó trả về là luôn đúng (great responsibilities).

def powered_checksum_anagram(s, t):
  if len(s) != len(t):
    return False

  n = len(s)
  diffs = [0] * n
  for s_i, t_i in zip(s, t):
    a, b = ord(s_i), ord(t_i)
    for i in range(n):
      diffs[i] = a**(i+1) - b**(i+1)

  for diff in diffs:
    if diff != 0:
      return False
  return True

Giờ thì tìm cách chứng minh thôi.


Chứng minh

Theo phương pháp trên, một collison sẽ tồn tại khi và chỉ khi hệ phương trình sau không tồn tại nghiệm nguyên:

$$
\begin{align}
\sum _{i=1}^{n} s_i &= \sum _{i=1}^{n} t_i \\
\sum _{i=1}^{n} {s_i}^2 &= \sum _{i=1}^{n} {t_i}^2 \\
... \\
\sum _{i=1}^{n} {s_i}^n &= \sum _{i=1}^{n} {t_i}^n \\
\end{align}
$$

ngoại trừ nghiệm hiển nhiên với $ s_i $ là hoán vị của $ t_i $.

Đặt:

$$
S_k = \sum _{i=1}^{n} {s_i}^k \\
T_k = \sum _{i=1}^{n} {t_i}^k 
$$
$$
A_1 = \sum _{i=1}^{n} s_i, A_2 = \sum _{i \neq j} {s_i s_j}, A_3 = \sum _{i \neq j \neq k \neq i} {s_i s_j s_k}, ..., A_n = s_1 s_2 s_3 ... s_n \\
B_1 = \sum _{i=1}^{n} t_i, B_2 = \sum _{i \neq j} {t_i t_j}, B_3 = \sum _{i \neq j \neq k \neq i} {t_i t_j t_k}, ..., B_n = t_1 t_2 t_3 ... t_n 
$$

Hệ ban đầu trở thành $ S_k = T_k $ với mọi $ k $.

Ta có:

$$
 A_1 = S_1 = T_1 = B_1 \\
 2 A_2 = A_1 S_1 - S_2 = B_1 T_1 - T_2 = 2 B_2 \\
 3 A_3 = A_2 S_1 - A_1 S_2 + S_3 = B_2 T_1 - B_1 T_2 + T_3 = 3 B_3 \\
 ...
 $$

Hay tổng quát hơn:

$$
 k A_k = \sum _{i=1}^{k} (-1)^{i-1} A_{k-i} S_i \\
 k B_k = \sum _{i=1}^{k} (-1)^{i-1} B_{k-i} T_i 
$$

Đây là nội dung của đẳng thức Newton.

Do $ A_k, B_k $ chỉ được tính bởi $ A_m, B_m $ với $ m < k $ nên $ A_i = B_i $ với mọi $ 1 \leq i \leq n $.

Gọi $ S(x) $ và $ T(x) $ là đa thức có các nghiệm lần lượt là $ s_i $ và $ t_i $. Nói cách khác:

$$
S(x) = (x - s_1) (x - s_2) ... (x - s_n) = \prod _{i=1}^n (x - s_i) \\
T(x) = (x - t_1) (x - t_2) ... (x - t_n) = \prod _{i=1}^n (x - t_i) 
$$

Khai triển lại $ S(x) $ và $ T(x) $ trở thành:

$$
S(x) = x^n + A_1 x^{n-1} + A_2 x^{n-2} + ... A_{n-1} x + A_n \\
T(x) = x^n + B_1 x^{n-1} + B_2 x^{n-2} + ... B_{n-1} x + B_n 
$$

Do $ A_i = B_i $ với mọi $ 1 \leq i \leq n $, nên hai đa thức $ S(x) $ và $ T(x) $ thực chất là một, và bởi vậy nên chúng có chung tập nghiệm. Nói cách khác, $ s_i $ là hoán vị của $ t_i $.

Trên màn hình xuất hiện bảng thông báo:

Xin chúc mừng! Từ một bài toán đơn giản thuộc cấp độ easy trên LeetCode, bạn đã biến nó trở nên cực kỳ phức tạp, chỉ có thể chứng minh tính đúng đắn bằng dao mổ trâu, và cũng tăng luôn cả độ phức tạp thuật toán từ $ O(n) $ sang $ O(n^2) $!