var, let và const trong ES6

<- Quay về trang chủ

Mấy bài viết nói về 3 từ khóa này trong JavaScript thì có nhiều rồi, mình chỉ tổng hợp lại cho ngắn để các bạn lười đọc tham khảo nhanh thôi

const

const dùng để khai báo một hằng số - là một giá trị không thay đổi được trong suốt quá trình chạy.

Ví dụ:

const A = 5;
A = 10; // Lỗi Uncaught TypeError: Assignment to constant variable

let

let tạo ra một biến chỉ có thể truy cập được trong block bao quanh nó, khác với var - tạo ra một biến có phạm vi truy cập xuyên suốt function chứa nó.

Ví dụ:

Sử dụng var:

function foo() {
  var x = 10;
  if (true) {
   var x = 20; // x ở đây cũng là x ở trên
   console.log(x); // in ra 20
  }
  console.log(x); // vẫn là 20
}

Sử dụng let:

function foo() {
  let x = 10;
  if (true) {
   let x = 20; // x này là x khác rồi đấy
   console.log(x); // in ra 20
  }
  console.log(x); // in ra 10
}

Ngoài ra, khi ở global scope (tức là không nằm trong một function nào cả), từ khóa var tạo ra thuộc tính mới cho global object (this), còn let thì không:

var x = 'global';
let y = 'global';
console.log(this.x); // "global"
console.log(this.y); // undefined

Callback và let

Có một trường hợp dùng let rất hiệu quả đó là sử dụng callback trong một vòng lặp.

Ví dụ nếu dùng var:

for (var i = 0; i < 5; i++) {
  setTimeout(function(){ 
   console.log('Yo! ', i);
  }, 1000);
}

Kết quả sẽ ra gì nào?

Yo! 5
Yo! 5
Yo! 5
Yo! 5
Yo! 5

Giá trị của biến i bên trong hàm callback luôn là giá trị cuối cùng của i trong vòng lặp.

Để giải quyết vấn đề này, chúng ta thay var bằng let:

for (let i = 0; i < 5; i++) {
  setTimeout(function(){ 
   console.log('Yo! ', i);
  }, 1000);
}

Output sẽ đúng như mong đợi:

Yo! 0
Yo! 1
Yo! 2
Yo! 3
Yo! 4

Khi nào, dùng gì?

Lưu ý là chỉ khi làm việc với ES6 nhé:

 • Không dùng var trong bất kì mọi trường hợp
 • Thay vào đó thì dùng let
 • Dùng const khi cần định nghĩa một hằng số