Chuyện gì xảy ra khi bạn require('x') trong Node.js?

Chắc hẳn các bạn đã biết khi muốn import một package trong node thì chúng ta sẽ dùng require.

Khi require node sẽ hiểu như sau:

 • Bạn đang import file x.js
 • Bạn đang import file x/index.js

Vậy bạn có biết Node.js sẽ resolve x như thế nào không? Thông thường ta biết node sẽ tìm trong /working-dir/node_modules/x/index.js.

Tuy nhiên nếu trong working-dir/node_modules không có thì sẽ thế nào? Rất đơn giản, chúng ta có thể xem những nơi (path) mà node sẽ dùng để resolve x thông qua module.paths.

$ node
Welcome to Node.js v16.16.0.
Type ".help" for more information.
> module.paths
[
 '/Users/thien/projects/code/12bit.vn/repl/node_modules',
 '/Users/thien/projects/code/12bit.vn/node_modules',
 '/Users/thien/projects/code/node_modules',
 '/Users/thien/projects/node_modules',
 '/Users/thien/node_modules',
 '/Users/node_modules',
 '/node_modules',
 '/Users/thien/.node_modules',
 '/Users/thien/.node_libraries',
 '/Users/thien/Library/pnpm/nodejs/16.16.0/lib/node'
]

Ví dụ:

Nếu trong /code/12bit.vn/node_modules/x/index.js không có thì node sẽ tìm tiếp tục trong /code/node_modules và cứ thế mà tìm ngược ra. Nếu không tìm được node sẽ báo lỗi Cannot find module 'x'.