Tạo top navigation bar bằng flex box

Nhìn qua nhiều website, chúng ta cũng dễ nhận ra rằng có rất nhiều website chia sẻ một layout giống nhau, trong đo header và footer là giống nhau nhiều nhất:Trong bài viết này mình sẽ cùng nhau hiện thực một menu giống như vậy bằng flex box. Cụ thể là sẽ dựa vào thiết kế của Bevy để xây dựng lại một menu tương tự.

Layout

Nhìn vào layout này, chúng ta thấy bao gồm một container chính, chứa toàn bộ nội dung của menu, bên trong chứa hai container con bên phải và bên trái. Container bên phải chưa các action button. Container bên trái lại chứa hai con là logo và menu.

Mình đã design lại menu này, bạn có thể tải về tại đây: menu.sketch

Cấu trúc HTML

Từ phân tích ở trên, chúng ta có cấu trúc html như sau:

<html>
 <head>
  <title>Parcel Sandbox</title>
  <meta charset="UTF-8" />
 </head>

 <body>
  <header class="header">
   <div class="header__left">
    <a class="header__logo"
     ><img src="https://www.bevylabs.com/static/assets/bevy/logo.png"
    /></a>
    <nav class="header__nav">
     <ul class="header__nav-item-list">
      <li class="header__nav-item"><a href="#">Customers</a></li>
      <li class="header__nav-item"><a href="#">Blog</a></li>
      <li class="header__nav-item"><a href="#">Pricing</a></li>
      <li class="header__nav-item"><a href="#">Jobs</a></li>
      <li class="header__nav-item"><a href="#">About</a></li>
     </ul>
    </nav>
   </div>
   <div class="header__right">
    <a class="header__cta" href="#">Schedule a Demo</a>
   </div>
  </header>
  <script src="src/index.js"></script>
 </body>
</html>

Chúng ta đặt tên class theo quy ước BEM, bạn có thể đọc tại trang này: BEM

kết quả

Ta cần làm nhỏ logo lại:

img
 max-width 100%
 height auto
.header
 &__logo
  display block;
  width 105px;

sau đó đưa các element lên cùng một hàng:

.header
 display flex

Khi đặt giá trị của display thành flex, thì mặc định flex-direction sẽ là theo chiều horizontal, nên các children của nó sẽ được xếp lại horizontal.

Kết quả:

img
 max-width 100%
 height auto
.header
 display flex
 align-items center
 width 100%
 margin 0 30px 0
 padding 20px
 &__logo
  display block
  width 105px
 &__left
  display flex
  justify-content flex-start
  align-items center
 &__nav-item-list
  list-style none
  margin 0 0 0 50px
  padding 0
  display flex

Bạn đọc thêm về align-items tại đây: CSS align-items Property

và justify-content tại đây: CSS justify-content Property

Kết quả

Style lại các menu item, bỏ đường gạch chân, tăng padding, margin, …:

a
  font-size 16px
  color rgba(0, 0, 0, 0.38)
  text-decoration none
&__nav-item-list
  list-style none
  margin 0 0 0 50px
  padding 0
  display flex
 &__nav-item
  margin-left 25px
  &:hover a
   color rgba(0, 0, 0, 1)

Kết quả như sau:

Style button:

&__cta
  background-color #8B6CFF
  display block
  height 50px
  color #ffffff !important
  padding 15px 20px
  border-radius 30px
  &:hover
   box-shadow 0px 0px 24px 0px #00000059

Ta có kết quả cuối cùng như sau:

Lời kết

Flex giúp ích rất nhiều trong việc tạo layout, không còn cần phải sự dụng float hoặc table nữa. CSS Grid cũng là một tính năng vô cùng mạnh mẽ mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở những bài tiếp theo với cùng một ví dụ.