Cài đặt FRP

Download file từ Github

wget https://github.com/fatedier/frp/releases/download/v0.42.0/frp_0.42.0_linux_amd64.tar.gz

Giải nén nó:

tar -zxvf frp_0.42.0_linux_amd64.tar.gz

Di chuyển vào thứ mục vừa giải nén:

cd frp_0.42.0_linux_amd64

Chép file frps vào thư mục bin:

Chép file service:

cp systemd/frpc.service /etc/systemd/system/.
chmod 754 /etc/systemd/system/frps.service

Chép file config:

mkdir /etc/frp
cp frps.ini /etc/frp/.

Config file /etc/frp/frps.ini

[common]
bind_port = 7000
kcp_bind_port = 7000
vhost_http_port = 8090
token = 2J6R3xfPBeHyKX
tcp_mux = true
subdomain_host = frp.duocnguyen.dev
dashboard_port = 7500

dashboard_user = admin
dashboard_pwd = ipIf08D3a42

Enable service:

systemctl enable frps.service

Chạy service

systemctl start frps.service