Go mod private repo

Go get thực hiện checksum code bằng dịch vụ của go, nhưng private repo thì không được checksum vì vậy sẽ bị lỗi.

Nếu bạn server trả về private repo, thì bạn cần phải setup biết môi trường GOPRIVATE và chỉ định git sử dụng ssl thay vì http:

Setup Private trên máy cần get:

set -x GOPRIVATE "pkg.trueprofit.goldencloud.dev/*,bitbucket.org/trueprofit/*"
git config --global url."git@bitbucket.org:".insteadOf "https://bitbucket.org/"