npx là gì

npx
là một công cụ giúp bạn execute các package từ npm registry một cách đơn giản và nhanh chóng.

Cài đặt

npm install -g npx

Ví dụ

Run package của riêng project

$ npm i -D webpack
$ npx webpack ...

Run package mà không cần cài

$ npm rm webpack
$ npx webpack -- ...
$ cat package.json
...webpack not in "devDependencies"...

Run package từ GitHub

$ npx github:piuccio/cowsay
...or...
$ npx git+ssh://my.hosted.git:cowsay.git#semver:^1
...etc...

Tham khảo

  1. On GitHub
  2. Introducing npx: an npm package runner
  3. How to use npx: the npm package runner
  4. An introduction to npx, the npm package runner